Ta strona korzysta z plików cookie, aby umożliwić korzystanie w pełni z naszego serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w Twoim komputerze, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj › zamknij akceptuję, nie pokazuj więcej tej informacji
  Strona główna
Aktualności
Dla interesantów
Pliki do pobrania
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Historia
Lokalizacja
Galeria zdjęć
Zadania
Ocena stanu sanitarnego
Epidemiologia
Szczepienia
Grypa

Przedsięwzięcia dofinansowane z WFOŚiGW


Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP

Biuletyn Informacji Publicznej


Lista rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych z terenu całego kraju

www.pis.gov.pl

Program szwajcarski

Bezpieczne miejsce pracy

Miasta wolne od dymu

Szkoły wolne od dymu

HIV

Trzymaj formę

Kibicuj zdrowiu
 

Inspekcja Sanitarna została powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania występowaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przed-miotów użytku, prowadzenia działalności oświatowo - zdrowotnej. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epice-miologiczna w Pajęcznie prowadzi bieżący i zapobiegawczy nadzór nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych i zawodowych.

Higiena Pracy jest odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy poprzez prowadzenie systematycznych kontroli w celu dokonania oceny narażenia zawodowego na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy, czynników rakotwórczych i mutagennych, czynników biologicznych, środków ochrony roślin, czynników biobójczych, wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej i decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia, nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających zasady wprowadzania do obrotu i stosowanie substancji i preparatów chemicznych oraz prekursorów kategorii 2 i 3 i wykonywanie działalności represyjnej w odniesieniu do pracodawców rażąco naruszających normy higieniczne.

Higiena Dzieci i Młodzieży sprawuje nadzór nad stanem sanitarnym i technicznym placówek oświatowo-wychowawczych, nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków nauczania i wychowania, w tym: ocena dostosowania mebli do wzrostu uczniów; ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach, kontrola warunków zdrowotnych w pracowni komputerowych, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.

Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przed-miotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetykami. Do zadań HŻŻiPU należy: prowadzenie urzędowych kontroli przestrzegania przepisów sanitarnych w obiektach żywieniowo-żywnościowych; nadzór sanitarny nad importowanymi lub eksportowanymi z/do krajów trzecich środkami spożywczymi; prowadzenie działań w ramach Krajowego Systemu Ostrzegania Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt RASFF oraz Krajowego Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych Kosmetykach RAPEX, pobieranie prób do badań w ramach urzędowej kontroli żywności oraz monitoringu. Załatwianie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających spełnienie warunków wymaganych w obrocie napojami alkoholowymi oraz przy przewozie środków spożywczych.

Epidemiologia prowadzi bieżącą analizę sytuacji epidemiologicznej zachorowań wśród ludności na choroby zakaźne, prowadzi nadzór nad grypą w oparciu o system nadzoru SENTINEL, przeprowadza dochodzenia epidemiologiczne w środowiskach domowych - wywiad z podejrzanym o chorobę zakaźną, chorym i osobami z kontaktu między innymi pokąsanych przez zwierzęta; prowadzi nadzór nad osobami chorymi, nosicielami oraz osobami z kontaktu, kontrola wykonawstwa szczepień według programu szczepień ochronnych, prowadzi dystrybucję szczepionek używanych do szczepień obowiązkowych, udziela informacji w zakresie szczepień zalecanych.

Higiena Komunalna zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną i higieną środowiska: prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, którego wyniki są gromadzone w krajowej bazie danych; sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie utrzymania należytego stanu higieniczno - zdrowotnego w obiektach użyteczności publicznej: domy pomocy społecznej, hotele, obiekty wczasowo - turystyczne, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, środki i obiekty transportu osobowego, cmentarze, apteki, domy kultury, stadiony, kina, pralnie, hale sportowe, parkingi, stacje paliw oraz zakłady opieki zdrowotne: wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie ekshumacji i przewozu zwłok oraz prowadzenie nadzoru sanitarnego nad przeprowadzaniem ekshumacji: współpraca z organami administracji samorządowej oraz innymi zainteresowanymi instytucjami w celu poprawy stanu higieny środowiska.

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny zajmuje się w szczególności: uzgadnianiem projektów planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniem opinii odnośnie obowiązku sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco na nie oddziaływać oraz określenie ich zakresów, kontrolą spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej, wydawaniem innych wymaganych opinii uzyskiwanych w procesie inwestycyjnym, kontrolą spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy obiektów budowlanych, kontrolą spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach budowlanych przekazywanych do użytkowania na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy należy:

  1. Nadzór i ocena działalności oświatowo- zdrowotnej prowadzonej przez placówki służby zdrowia i placówki oświatowo- wychowawcze :
  2. Opracowywanie planów pracy i wizytacji;
  3. Organizowanie narad, odpraw i szkoleń koordynatorów lokalnych i pracowników pionów współpracujących
  4. Współpraca z właściwymi instytucjami i organizacjami społecznymi, prasą i telewizją w zakresie działalności zdrowotnej, min. konkursy, zawody itp.;
  5. Zabezpieczenie pomocy dydaktycznej, np. ulotki, kasety, płyty, filmy, oraz czuwanie nad ich odpowiednim wykorzystaniem;
  6. Prowadzenie poradnictwa metodycznego pracy oświatowo-zdrowotnej na miejscu i w terenie oraz udzielanie pomocy pionom współpracującym w organizowaniu akcji oświatowo- zdrowotnych;
  7. Prowadzenie biblioteczki oświatowo- zdrowotnej;
  8. Dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych;
  9. Wdrażanie, monitorowanie i ocena realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych w placówkach oświatowych i opieki zdrowotnej;

Wszystkie działania podejmowane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Pajęcznie zmierzają do poprawy stanu sanitarnego powiatu, poprawy zdrowia społeczeństwa oraz ochrony przed chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi

 
© 2006 - 2017 - Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Pajęcznie, 98-330 Pajęczno ul. Żeromskiego 5
Napisz do nas: psse@pajeczno.com